Review Detail

Overall rating 
 
1.0
Miles/Kilometres on Pickup 
 
1.0
Location Convenience 
 
1.0
Staff / Quality of Service 
 
1.0
Vehicle Condition - Outside 
 
1.0
Vehicle Condition - Inside 
 
1.0

! ! N O O I T M E E R S I X T ! ! / Never Again SIXT

Wij hebben de auto met blikschade teruggebracht omdat wij de vangrail geschampt hadden. Gelukkig geen blessures, alleen blikschade. Tja, wel krassen van voor tot achter, dus eigen risico foetsie. Terecht, dat is onze keuze geweest. SIXT heeft ons later een oor proberen aan te naaien door te zeggen dat de auto niet verzekerd zou zijn geweest (ondanks de door ons afgesloten verzekering !!!!!) omdat wij de politie er niet bij gehaald hadden. Of wij even de 6.000,- euro schade wilden betalen. Zo niet dan zouden we in een systeem (ELENA systeem van de BOVAG) komen zodat we nooit meer ergens een auto zouden kunnen huren. En om het nog erger te maken werden we meteen beschuldigd van "doorrijden na een ongeval" alsmede van een "vluchtmisdrijf". Het is bedreiging en bangmakerij van de hoogste plank doorspekt met valse beschuldigingen. Het wordt overigens gedaan door meneer Jeroen Snoek van de Schade-afdeling in Hoofddorp. Het is dat wij sterk in onze schoenen staan, maar ik denk dat de meeste mensen onder druk van de juridische afdeling van een bedrijf als SIXT en de door SIXT gestuurde deurwaarders wel tot betaling over zouden gaan. Of, op z'n minst zouden happen in de snel voorgelegde betalingsregeling. Wij hebben van begin tot eind gezegd dat een rechter uitspraak mag doen als zij (SIXT) denken dat ze in hun recht staan. Uiteindelijk hebben ze de gang naar de rechter natuurlijk nooit gemaakt. Ze wisten van begin af aan natuurlijk al dat ze geen poot hadden om op te staan. NOOIT MEER SIXT, dankzij Jeroen Snoek van de Schade-afdeling te Hoofddorp. PS: Het ELENA systeem is door de BOVAG in het leven geroepen om autoverhuurder de mogelijkheid te bieden elkaar te informeren over autodieven, wanbetalers en ander gespuis. Het is niet bedoeld om SIXT een instrument in handen te geven om klanten onder druk te zetten om één of andere (onterechte en ongegronde) vordering te laten betalen.

VIA GOOGLE TRANSLATE:

We have reduced the car with fender bender because we had sideswiped the guardrail. Fortunately no injuries, just look damage. Well, scratch or from front to back, so deductibles gone. Rightly so, that was our choice. SIXT us later an ear trying to sew by saying that the car would not have been insured (despite the insurance taken out by us !!!!!) because we had not met with the police. Or do we just 6.000, - Euro wanted to pay damages. If not then we would be in a system (ELENA system BOVAG) so we could never hire a car anywhere. And to make matters worse we were immediately accused of "failure to stop after an accident" and a "hit and run". It is a threat and intimidation of the top shelf peppered with false accusations. It is, moreover, done by Mr. Jeroen Snoek Damage department in Hoofddorp. It is that we are strong in our shoes, but I think most people under pressure from the legal department of a company like SIXT and bailiffs sent by SIXT have to pay to go on. Or, at least, would happen in the rapidly submitted payment. We have from beginning to end said that a court ruling should do if they (SIXT) think they are within their rights. Eventually, they have to go to court of course never made. They knew from the beginning, of course, though they had no leg to stand on. NEVER SIXT thanks Jeroen Snoek Damage department in Hoofddorp. PS: The ELENA system by BOVAG created to car owner the opportunity to inform each other about car thieves, defaulters and other scum. It is not intended to provide SIXT with a tool to convert customers under pressure to pay some (unjustified and unfounded) claim.Was this review helpful to you? 

Comments

 
 
Ordering 
 
Already have an account? or Create an account